Thursday, May 3, 2012

Perseritje per Testin


Tema I: Arritja e suksesit nëpërmjet komunikimit efektiv në biznes [Java I]

1.1.            Arritja e suksesit në mjedisin e sotëm konkurrues

Pyetje: [Shpjego pse komunikimi efektiv eshte i rendesishem per suksesin ne mjedisin e sotem konkurues?]

1.2.            Pse komunikimi në biznes është unik

Pyejte: [Pse komunikimi biznesit eshte unik?]

1.3.     Të komunikuarit në mënyrë më efektive në punë

Pyetje: [Pershkruar gjashte strategjite per te komunikuar me efektivisht ne pune?]
Pyetje: [Procesi i komunikimit?]
Pyetje: [Barrierat ne Mjedis Komunikimi?]

1.4.     Përdorimi i teknologjisë për të përmirësuar komunikimin në biznes

Pyetje: [Pershkruaj kater strategji per perdorimin e teknologjive te komunikimit ne menyre te sukseshme?]

1.5.      Zgjedhja e alternativave etike të komunikimit

Pyetje: [Diskuto mbi rendesine e etikes ne komunikim? Dhe nryshimi midis dilemave etike dhe gabimeve etike?]

Tema II:  Kuptimi dhe rëndësia e Komunikimit [Java I]

2.1.      Rëndësia e komunikimit
2.2.      Modelet dhe tipet e komunikimit në biznes
2.3.      Rrjetet dhe mjetët e komunikimit
2.4.      Pengesat kryesore që hasen gjatë komunkimiit në organizatë

Tema III: Kodet e Komunikimit dhe kuptimi i tyre [Java I]

- Lexoni kapitullin ne librin perkates.

3.1.            Kodet e Komunikimit
3.2.            Gjuha dhe cilësitë e saj
3.3.            Kode të tjera që përdoren për komunikimin në biznes

Tema IV: Parimet e komunikimit efektiv [Java 2]

-          Referojuni materialit te postuar ne Blog.

4.1       Tërësia
4.2       Konciziteti
4.3       Konsiderata
4.4.      Konkretësia dhe qartësia
4.5.      Kortezia
4.6.      Korrektësia

Tema V: Perfeksionimi i komunikimit në grup, aftësitë dëgjuese dhe komunikimi joverbal  [Java 2]

Llojet e grupeve?
Task Forcat dhe zgjidheset e problemeve VS. Komiteteve
Kush jane avantazhet e punes ne grup?
-          Me shume info dhe dije
-          Diversitet pikepamjesh
-          Pranueshmeria zgjidhjeve
-          Performance e larte
Kush jane disavantazhet e punes ne grup?
-          Konformizmi
-          Axhenda te fshehura
-          Individualizem
-          Kosto te larta
Nqs do te ngarkoheshit me formimin e nje grupi brenda kompanise tuaj, cfare do kishit absolutisht parasysh?
-          Perzgjedhja
-          Qellimi
-          Njohja
-          Pergjegjesite
-          Procesi
-          Pershtatja
-          Shkrimi
-          Kontrolli
Pasi jeni percaktuar neper grupe, ka shume gjasa qe grupi juaj te bjeri ne disa faza perpara “stabilizimit”, cilat jane ato?
-          Orientimi
-          Konflikti
-          Brainstormin
-          Konsensusi
-          Ruajtja e harmonise
Pse mund te kete konflikte ne grupe dhe si mund te zgjidhen ato?
-          Proaktiviteti
-          Komunkimi
-          Te qenuri i hapur
-          Kerkimi
-          Fleksibiliteti
-          Fair play
-          Aleancat
Juve jeni ngarkuar me organizimin e nje takimi te pergjitheshem. Cilat do te ishin hapat qe do te ndiqnit ne menyre qe mbledhja te kishte mundesine te dilte efektive?
-          Identifikimi i qellimit
-          Perzgjedhja e pjesemarresve
-          Zgjedhja e vendit dhe kohes
-          Percaktimim axhendes
Supozojme se pasi e pergatitet mbledhjen, do te jeni ju qe do e drejtoni ate. Cfare do te keni parasysh pergjate zhvillimit te mbledhjes?
-          Ruajtja e linjes se mbledhjes
-          Ndjekja e rregullave
-          Nxitja e pjesemarrjes
-          Pjesemarrja aktive
-          Mbyllja efektive

5.1.            Përmirësimi i rezultateve të punës në grup
5.2.            Shfrytëzimi me efektivitet i takimeve dhe mbledhjeve
5.3.            Përmiresimi i aftësive dëgjuese
5.4.            Përmirësimi i aftësive komunikuese joverbale


Tema VI: Planifikimi i mesazheve të biznesit [Java 3]

Pyetje: [ Shpjego pse eshte e rendesishme te percaktosh me kujdes qellimin dhe listo kater pyetjet qe mund t’ju ndihmojne per te testuar qellimin?]
Pyetje: [Pershkruaj rendesine e analizimit te audiences dhe identifiko 6 faktoret qe duhet te keni parasysh kur zhvilloni nje profil audience?]
Pyetje: [Diskuto grumbullimin e informacionit per mesazhe te thjeshta dhe identifiko tre cilesi te informacionit cilesor]
Pyetje: [Permendni disa nga avantazhet dhe disavantazhed e secilit kanal komunikimi?]
Pyetje: [Shpjegoni pse organizim i mire eshte i rendesishem per juve dhe audiencen tuaj?]
            [Permblidhni procesin e organizimit te mesazhit tuaj ne menyre efektive?]

6.1.     Kuptimi i tre hapave në procesin e shkrimit
6.2.     Analiza e situatës
6.3.     Grumbullimi i informacionit
6.4.     Selektimi i kanalit të duhur të komunikimit
6.5.     Organizimi i informacionit

Tema VII: Shkrimi i mesazheve në biznes [Java 4]

Pyetje: [Shpjegoni rendesine e adaptimit te mesazhit tuaj sipas nevojave dhe pritshmerise se audiences]
Pyetje: [Shpjegoni pse vendosja e kredibilitetit eshte jetesore per suksesin e perpjekjeve tuaja per komunikim?]
Pyetje: [Diskutoni kater menyra per te arritur ton biznesi me nje stil qe eshte i qarte dhe konciz]
Pyetje: [Shkurtimisht pershkruani se si te zgjidhni fjalet qe nuk jane vetem te sakta por edhe  efektive]
Pyetje: [Listo pese menyra per te ndertuar paragrafe llogjike]
Pyetje:

Duhet perdorur fjala “ti” ne menyre qe te tregohet sjellja me “ju”?
Pse eshte e rendesishme te vendoset besueshmeria kur komunikohet me nje audience te huajsh?
Si ndihmon njeaneshmeria ne vendosjen e nje lidhjeje te mire me audiencen?
Cfare eshte stili dhe si vendoset mbi stilin e duhur per nje mesazh?

7.1.      Kthimi i ideve në realitet
7.2.      Përshtatja me audiencën
7.3.      Ndërtimi i mesazheve
7.4.      Përdorimi i teknologjisë në formulimin e mesazheve

Tema VIII: Plotësimi i mesazheve në biznes [Java 5]

Pyetje: [ Dikuto vleren e rishikimit te kujdesshem dhe listo etapat kryesore te kompletimit ten je mesazhi biznesi?]
Pyetje: [Listo kater teknika shkrimi qe mund te perdorni per te permiresuar lexueshmerine e mesazhit tuaj]
Pyetje: [Pershkruaj hapat qe mund te ndermerrni per permiresimin e qartesise se shkrimit tuaj?]
Pyetje: [Diskuto pse eshte e rendesishme ta besh mesazhin me konciz dhe jep kater keshilla se si ta besh?]
Pyetje: [Shpjego se si element te dizanjit percaktojne efektivitetin e dokumentit tuaj?]
Pyejte: [Diskuto ceshtjet me te rendesishme per te pasur parasysh kur shperndani mesazhin tuaj]

8.1.      Veprimet pas formulimit të versionit fillestar (draftit)
8.2.      Rishikimi dhe versioni përfundimatar
8.3.      Perfundimi i mesazheve
8.4       Korrigjimi i mesazheve
8.5       Shperndarja e mesazhit

No comments:

Post a Comment